marijkemerkenarchitectenstudio_logo
ventilatie

. ARCHITECT

. EPB-VERSLAGGEVER 

. VENTILATIEVERSLAGGEVER

. ENERGIEDESKUNDIGE TYPE a
Vanaf heden kunnen wij u ook bijstaan als erkend ventilatieverslaggever. 

De nodige opleidingen en examens werden hiervoor met succes afgerond. 

Het kwaliteitskader voor residentiële ventilatie-installaties geldt in het Vlaamse Gewest voor voor alle bouwaanvragen vanaf 01/01/2016,

voor zowel voor nieuwbouw als bij ingrijpende, energetische renovaties.


Ook voor (een) externe ventilatiestudie(s), kan er contact met ons opgenomen worden.


Vanaf heden zijn we ook in de mogelijkheid om een totaalpakket te offreren voor uw project:

epb-verslaggeving, ventilatieverslaggeving, veiligheidcoördinatie, rioleringskeuring en blowerdoortest.


We werken hier samen met een vaste partner.
BELANGRIJK

De ventilatieverslaggeving is een verplicht onderdeel binnen de energiewetgeving. 

Zonder ventilatieverslag is het niet mogelijk een EPB-startverklaring en/of EPB-aangifte af te leveren. 

. het ventilatievoorontwerp (VVO) dient beschikbaar te zijn bij indiening van de EPB-startverklaring

. de ventilatie ontwerpspecificaties (VOS) vermelden allle EPB-gerelateerde eisen

. het ventilatieprestatieverslag (VPV) vermeldt alle EPB-gerelateerde waarden nodig voor de opmaak van de EPB-aangifte.
Ventilatieverslaggeving is verplicht voor alle soorten ventilatiesystemen (type A, B, C en D).

De verplichte taken van de verslaggever(s) worden onderverdeeld in 5 deeltaken:


01 Ventilatieverslaggever Coördinator

De ventilatie coördinator speelt een overkoepelende rol in het ventilatie dossier. Deze persoon beheert het volledige ventilatie dossier + vraagt na de werken het ventilatie conformiteit attest op, waarbij de kwaliteitsgarantie bepaald werd volgens de normeringen.


02 Ventilatieverslag voorontwerp

Het ventilatie voorontwerp voorzien, op basis van de voorkeur van de bouwheer, een algemeen ventilatie ontwerp op basis van het huidige ontwerp. De mogelijke tracé van de leidingen, toevoer, afvoer, doorvoer worden vermeld op plannen + de noodzakelijke debieten volgens normering.


03 Verslaggeving regelbare toevoer en afvoer openingen

De regelbare toevoeren worden gerapporteerd op basis van de werkelijk geplaatste ventilatie roosters in de woning


04 Verslaggeving doorvoer openingen

Alle doorvoeropeningen (meestal spelen onder de binnendeuren) worden op de werf opgemeten en in een verslag gezet.


05 Verslaggeving mechanische ventilatie

De mechanische debieten worden opgemeten met een geijkt en genormaliseerd debiet meettoestel. De verscheidene gemeten debieten worden in een verslag gezet die gebruikt wordt in de EPB regelgeving.Deze verplichting volgde uit de vaststellingen van de Vlaamse Overheid dat de theoretisch opgelegde/berekende debieten van de voorziene ventilatiesystemen vaak niet overeenkomen met de uitvoering/plaatsing in werkelijkheid.


Slecht functionerende / onvoldoende afgestelde ventilatiesystemen zorgen immers voor een hoger energieverbruik en onvoldoende luchtkwaliteit.


Een ventilatieverslaggever voorkomt deze problemen door het ventilatiesysteem vooraf uit te werken en de correcte afstelling te controleren aan de hand van een debietsmeting.


Tijdens de ontwerpfase van de woning werken we als ventilatieverslaggever een voorontwerp uit van het ventilatiesysteem.

Naast het uittekenen van de leidingen op het bouwplan voorzien we ook een overzicht van de minimaal te voorziene toevoer-, de doorstroom- en de afvoerdebieten.

De toevoer- en afvoerdebieten worden best met elkaar in balans gebracht bij toepassing van een D-systeem om de E-peilwinst te hoog mogelijk te maken.

Voor de doorstroomopeningen wordt er aangegeven hoe groot deze minimaal dienen te zijn.


Na de realisatie van de woning wordt ter plaatse de goede werking van het ventilatiesysteem gecontroleerd aan de hand van een debietsmeting.

Hierbij wordt nauwgezet nagemeten of de gerealiseerde debieten in overeenstemming zijn met het vooraf opgestelde ventilatieverslag en minimaal opgelegde ventilatiedebieten.


Wanneer alles in orde is, ontvangt u een attest dat u aan de EPB-verslaggever als stavingsdocument kunt overhandigen, waar na dan de EPB-aangifte kan opgemaakt worden.